یکی اسبی به رنگ تیره چون شب(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
سزد گر فرستم به زیبا سرود(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
من شاعر کوچه های دردم(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
سر ریز غم عشق توام از دل غم خیز( ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
اى گرامى کشور ایران به قربان تو جان(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
مهربان شو که مهرگان آمد( ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
خیز تا رخت سفر سوی «خراسان» گیریم(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
مولوى، اى آن که کشف راز پنهان کرده‏اى(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
دیدی که وعده های تو یکسر فسانه بود(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
همراز جنون از دل سودایی خویشم(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
از وضع زمـــــــــــــــانه دل پراکندم ( ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
کمال پرور طبع رساى خویشتنم( ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
این چه شهریست که اینگونه غبار آلود است( ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
عاشقان را در جهان جز خاطری نا شاد نیست(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
شبها در اشتیاق رخ ماهپاره ای(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
باید شعار همره و همزاد با شعور( ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
بی دیدن تو دل را تاب و توان نباشد( ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
خواهم که تدارک سفر بندم(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
بسی دیده باشی که یک مور خُرد(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
به باغ خاطره ام همچو گل شگفتی و رفتی( ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
فغان زان بد اندیش مرد حسود(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
به گیتی بسی شهریار آمدند(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
.از شبستان وفا نور صفا می بارد(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
.نیست کس را سر شورى و نشاط و طربى(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
هر کرا دیدم درین دورِ زمان دل ریش بود (ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
شنیدم که یک چشمه در دامغان(ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
روزعیـدست ایخوشا انکو بکف ســـاغرگرفت( ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
.بیــــرون نمیـــرود زدلــــم داغ آن عــزیـــز( ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
هر کس که خواست مطرحِ دورِ زمان بود( ادیب برومند) - يکشنبه 21 آبان 1391
صفحه قبل 1 صفحه بعد